Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

Ngày 27/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 990/BXD-HTKT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII với nội dung kiến nghị như sau:

“Hiện nay tình trạng quy hoạch thiếu tầm nhìn, không đồng bộ dẫn tới các công trình xây dựng hạ tầng xong thì các đơn vị thi công khác (điện, nước, viễn thông,…) thay nhau đào bới ảnh hưởng đến đời sống người dân, làm lãng phí tiền bạc tài sản của nhà nước. Đề nghị thi công các công trình cần có quy chuẩn đồng bộ hóa”.

Trong những năm qua, Quốc hội và Chính phủ đã quan tâm đến công tác quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch. Quốc hội đã ban hành nhiều luật chuyên ngành có liên quan đến công tác quy hoạch, là cơ sở đảm bảo đồng bộ trong đầu tư xây dựng. Chính phủ đã cụ thể hóa bằng nhiều Nghị định chuyên ngành . Đối với chuyên ngành đầu tư, xây dựng và quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật, do đặc thù gồm nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức và cá nhân tham gia nên Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 về Quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật; trong đó quy định cụ thể việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị để sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật), đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, đảm bảo đồng bộ trong đầu tư xây dựng giữa các ngành (giao thông, xây dựng, viễn thông, điện lực…), tránh lãng phí, giảm thiểu hiện tượng “đào lên, lấp xuống” ảnh hưởng đến đời sống người dân đô thị.

Thực hiện Nghị định 72/2012/NĐ-CP, đến nay đã có 29/63 địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trên địa bản tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản số 04/2013/CT-UBND ngày 15/11/2013 về Tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và văn bản số 63/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 về Quy định sử dụng chung cột để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại các đô thị cũ vẫn gặp nhiều khó khăn do cần nguồn vốn lớn, trong khi nguồn lực của địa phương hạn chế, công tác chỉ đạo, điều hành ở một số nơi chưa tập trung đầu mối, chưa thống nhất kế hoạch, tiến độ triển khai. Do vậy trong thực tế vẫn còn có hiện tượng “đào lên, lấp xuống” như cử tri đã phản ánh.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của Chính phủ về Quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ đề nghị các địa phương nghiên cứu, sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các quy định tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của địa phương cần cân đối nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật để sử dụng chung, góp phần giảm thiểu hiện tượng bất cập như cử tri đã phản ánh.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến đầu tư xây dựng, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, áp dụng chung cho các địa phương trên toàn quốc.
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 990/BXD-HTKT.

error: Content is protected !!